Markalar�m�z1. Enerji Verimli rnler Fuar 4-5 Kasm'da FM'de!
10.10.2016

Enerji Verimlilii, Enerji Ynetimi ve Enerji Verimli rnler alanndaki gelimeleri iine alan yeni bir bakla Trkiye fuar sektrnn at kuruluu stanbul Dnya Ticaret Merkezi'nde katlmclarmzla buluuyoruz.  Detaylar »

�� D�nyas�n�n D�nya'ya A��lan Kap�s�!
�stanbul D�nya Ticaret Merkezi D�� �li�kiler

�DTM, uluslararas� i�birli�i organizasyonlar� arac�l��� ile T�rk firmalar�n�n d�nyaya a��lmalar�n� sa�lamak ve uluslararas� yat�r�mc�lar�n �lkemizde yeni yat�r�mlar yapmalar�na destek vermek suretiyle ulusal kalk�nmaya katk�da bulunarak "T�rk Ekonomisi"nin d�nyadaki temsil kabiliyetini artt�rmay� hedeflemektedir.

Yurtd��� Ticari Heyet Programlar�: T�rk firmalar�na yurtd���nda yeni i� f�rsatlar� olu�turmak i�in uluslararas� organizasyonlar� takip etmekte ve faydal� g�rd�klerimize ticari heyet programlar� d�zenlemekteyiz.

Yabanc� Ticari Heyetler: Uluslararas� arenada faaliyet g�steren ticari kurulu�lar�n �DTM'ye d�zenledikleri Ticari Misyonlar arac�l�yla tesislerimizde yabanc� firmalar ile g�r��melerde bulunabilir, yeni i� f�rsatlar� yakalayabilirsiniz.

B2B Firma E�le�time: Gerek uluslararas� alanda, gerek T�rkiye'de d�zenledi�imiz ticari heyet programlar�m�z dahilinde, T�rk firmalar�n�n sekt�rleriyle alakal� yabanc� firmalar ile y�z y�ze g�r��melerini sa�lamaktay�z.

Daha Fazla Bilgi »

�� Merkezi

1999 y�l�nda in�aa edilen �DTM �� Merkezi, gerek lokasyon, gerekse teknik donan�m ve sundu�u kaliteli hizmet ile g�n�m�z�n en tercih edilen i� merkezleri aras�ndad�r.

�DTM �� Merkezi, �stanbul�un artan �al��ma ofisi ihtiyac�n� kar��lamak amac� ile yap�m� ger�ekle�tirilmi� se�kin bir i� merkezidir. Toplam 180 d�n�ml�k bir araziye yay�lan i� merkezi, i�inde 17 adet ofis kat� olan 3 ayr� blok ve birbirine ge�i�leri bulunan 3 adet �ar�� kat�ndan olu�maktad�r.

Her blokta 43 d�kkan, 115 ofis olmak �zere, �� Merkezinde toplam 130 d�kkan, 346 ofis vard�r. 95.000 m� toplam in�aat alan�na sahip �� Bloklar�nda kiralanabilir ofis ve �ar�� alan�n�n net toplam 67.000 m��dir. 2500 ara�l�k geni� otopark�m�z, gerek kirac�lar�na, gerekse misafirlerine �stanbul�un di�er i� merkezlerinde kolay bulamayacaklar� bir otopark avantaj� sunuyor.

Ofis Kiralama »  WT Club Ge�ici Ofisler »

�stanbul Fuar Merkezi (�FM)

�stanbul�u d�nya fuarc�l���n�n ba�kenti yapma amac�yla yola ��kan ve T�rkiye�nin en b�y�k fuar alanlar�na sahip olan �FM�de her y�l ortalama 100 fuar yap�lmaktad�r.

�DTM taraf�ndan i�letilen �FM�de d�zenlenen ve her y�l say�s�z ziyaret�i �eken fuarlar vas�tas�yla binlerce firma yeni pazarlar ve f�rsatlarla bulu�maktad�r. Kendi sekt�rlerinde d�nyan�n en b�y�k fuarlar� aras�nda say�lan ve her sene yurti�i ve yurtd���ndan y�z binlerce ziyaret�iyi �eken Autoshow, ISK-Sodex, Evteks, WEM, ISAF, Tesett�r, M�siad ve Turkchem gibi uluslararas� fuarlar �FM�de d�zenlenmektedir.

Havaalan� ve �evre yollara yak�nl���, metronun merkezin i�inden ge�mesi, �ok geni� otopark alanlar�n�n mevcudiyeti, �evre d�zenlemeleri ve m�kemmel alt yap�s� �FM�yi cazip merkezlerden biri haline getirmi�tir.

Daha Fazla Bilgi »

WOW Oteller ve WOW Kongre Merkezi

�stanbul'un en b�y�k konaklamal� kongre merkezi �nvan�na sahip WOW Istanbul Hotels & Convention Center kompleksi i�inde yer alan 5 y�ld�zl� WOW Istanbul Hotel, 4 y�ld�zl� WOW Airport Hotel kaliteli servis anlay��� kadar bulundu�u lokasyon itibariyle misafirlerine e�siz bir hizmet sunmaktad�r.

Atat�rk Uluslararas� Havaliman� kar��s�nda, �stanbul D�nya Ticaret Merkezi ile �nemli sergi, fuar ve g�sterilerin ger�ekle�tirildi�i �stanbul Fuar Merkezi�ne y�r�me mesafesindedir. �ehir merkezi ile ba�lant�l� metro dura�� tesis bah�esinde yer almaktad�r.

WOW Kongre Merkezi, 4000 ki�ilik kapasitesi ile �stanbul'un en b�y�k kongre merkezidir. Y�ksek kat�l�mc� say�s�na sahip ulusal ve uluslararas� kongrelere, toplant�, fuar, d���n ve organizasyonlara ev sahipli�i yapabilen, i� d�nyas�n�n t�m ihtiya�lar�n�n d���n�ld��� WOW Convention Center; 3108 m� b�y�kl���nde, kolonsuz ana salonu ve en son teknoloji ile donat�lm�� 6 adet toplant� odas� ile hizmet vermektedir.

Daha Fazla Bilgi »

D�nya Ticaret Merkezleri Birli�i
World Trade Centers Association (WTCA)

1980 y�l�ndan beri �yesi bulundu�umuz ve merkezi New York'ta bulunan D�nya Ticaret Merkezleri Birili�i'nin kurulu� amac� d�nya �zerine yay�lm�� olan D�nya Ticaret Merkezleri ile uluslararas� ticaretin geli�tirilmesi ve �lkeler aras�nda ticari entegrasyonun kurulmas�d�r. (www.wtca.org)

Uluslararas� �yeliklerimiz: